Menu
NL

Privacy Statement

1. Toelichting

Dit “Privacy Statement” regelt de verwerking van uw Persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: PACKED vzw, K.B.O.-nummer 0871 517 086 (hierna: “PACKED”).

 Lees dit Privacy Statement aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw Persoonsgegevens worden verwerkt. Door het verstrekken van uw Persoonsgegevens op de website www.packed.be  en door het communiceren van uw Persoonsgegevens met op deze website vermelde e-mailadressen van PACKED-medewerkers, verklaart u kennis te hebben genomen van dit Privacy Statement en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

2. Gebruikte definities

Voor de toepassing van dit Privacy Statement wordt verstaan onder:

●     “Gebruik” en ”Gebruiken”: het bekijken, opslaan, downloaden, plaatsen, uploaden en/of verwijderen van Informatie en/of Materiaal op de Website, alsook, doch zonder hiertoe beperkt te zijn, het zoeken via de zoekmachine;

●     “Gebruiker” en alle hiervan afgeleide termen: elke persoon die de Website bekijkt en/of doet bekijken en/of Gebruikt en/of doet Gebruiken;

●     “Informatie”: alle gegevens die zich op de Website bevinden, hieronder begrepen doch zonder daartoe beperkt te zijn: afbeeldingen, artikels, concepten, documenten, foto’s, grafieken, links naar artistieke en creatieve websites, nieuwsfeiten, tekeningen, tekst, etc.;

●     “PACKED”: PACKED VZW, EXPERTISECENTRUM DIGITAAL ERFGOED, met maatschappelijke zetel te 1080 Brussel, Delaunoystraat 58 #23 en ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 871.517.086 (Brussel);

●     “Website”: http://www.packed.be.

●     “Persoonsgegevens”: alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare levende natuurlijke persoon. Losse gegevens die samengevoegd kunnen leiden tot de identificatie van een bepaalde persoon vormen ook Persoonsgegevens

3. PACKED draagt zorg voor uw privacy

Wij dragen de grootste zorg voor uw Persoonsgegevens en verbinden ons ertoe om alle geldende Belgische wettelijke regels hieromtrent te eerbiedigen, zoals onder meer vervat in:

●     de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van Persoonsgegevens (hierna “Privacywet”), zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998; 

●     de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het “recht van de elektronische economie”; 

●     de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

Daarenboven geven we in geen enkel geval uw Persoonsgegevens door aan derden, tenzij u daar zelf voorafgaand uitdrukkelijk toestemming voor geeft of PACKED van mening is dat uw Gebruik van de Website tegen dit Privacy Statement, onze Gebruiksvoorwaarden of andere richtlijnen of goede gebruiken ingaat of voor zover het naar de mening van PACKED noodzakelijk is om de rechten en eigendommen van PACKED te beschermen. Bovendien kunt u zich op gelijk welk moment kosteloos verzetten tegen de verdere verwerking van uw Persoonsgegevens door ons daartoe een eenvoudig verzoek per e-mail te sturen via info@packed.be.

4. Manieren waarop PACKED Persoonsgegevens verkrijgt

4.1. U schrijft zich in op onze nieuwsbrief

Om te registreren voor de nieuwsbrief bent u verplicht om volgende Persoonsgegevens (hierna “Persoonsgegevens”) correct en volledig in te vullen op het online registratieformulier en door te sturen:

●     uw eigen familienaam en voornaam (geen bijnamen of aliassen);

●     uw e-mailadres.

Bij uw inschrijving geeft u PACKED de expliciete toestemming om u door middel van elektronische communicatie te informeren over onze dienstverlening en activiteiten. U kunt zich op elk moment uitschrijven op deze elektronische communicatie.

4.2. U stelt een vraag via het online contactformulier of door een e-mail te sturen aan een PACKED-medewerker

Om uw vraag te stellen via het daartoe bestemde online contactformulier bent u verplicht om volgende Persoonsgegevens (hierna “Persoonsgegevens”) correct en volledig in te vullen op het online formulier en door te sturen:

●     uw eigen familienaam en voornaam (geen bijnamen of aliassen);

●     uw e-mailadres.

Bij het versturen van een e-mail aan een PACKED-medewerker kiest u zelf welke Persoonsgegevens u ons meedeelt, maar vaak zal u ook de volgende gegevens doorgeven als context bij uw vraag:

●     de naam van uw bedrijf of het bedrijf waarvoor u werkt (indien van toepassing);

●     uw functie binnen uw bedrijf of het bedrijf waarvoor u werkt (indien van toepassing).

Aangezien u door het stellen van uw vraag beroep doet op de dienstverlening van PACKED, beschouwen we het als een gerechtvaardigd belang om u door middel van elektronische communicatie te informeren over onze dienstverlening en activiteiten. Daarvoor worden uw familienaam, voornaam en emailadres opgeslagen in de databank van de website en in het platform voor emailcampagnes. U kunt zich op elk moment uitschrijven op deze elektronische communicatie.

Indien u de naam van uw bedrijf of organisatie hebt meegegeven en uw functie, wordt die zowel gebruikt om uw vraag beter te beantwoorden als om onze werking te documenteren voor onze subsidieverstrekker en ons publiek. Omdat wij als gesubsidieerd expertisecentrum zoveel mogelijk kennis willen delen, maakt een lijst van loketvragen (adviesvragen) elk jaar deel uit van ons jaarverslag voor de subsidiërende Vlaamse overheid, met vermelding van de vraagsteller en de samengevatte vraag. Indien u daarin niet wil opgenomen worden, en bij het stellen van een adviesvraag anoniem wil blijven, dient u dat uitdrukkelijk te vermelden. Indien het beantwoorden van uw vraag past binnen onze opdracht, zal er met uw wens rekening gehouden worden, en zal uw vraag geanonimiseerd worden voor ons jaarverslag.

4.3. U schrijft zich in voor een activiteit die PACKED organiseert

Bij een inschrijving voor een PACKED-activiteit vraagt PACKED u maximaal naar:

●     uw eigen familienaam en voornaam (geen bijnamen of aliassen);

●     uw e-mailadres;

●     de naam van uw bedrijf of het bedrijf waarvoor u werkt(indien van toepassing);

●     uw functie binnen uw bedrijf of het bedrijf waarvoor u werkt (indien van toepassing).

Door uw inschrijving voor een activiteit van PACKED, beschouwen we het als een gerechtvaardigd belang om u door middel elektronische communicatie te informeren over deze dienstverlening en onze activiteiten. U kunt zich op elk moment uitschrijven op deze elektronische communicatie.

Elke registratie is onderworpen aan de goedkeuring van PACKED. PACKED kan discretionair beslissen om een registratie te aanvaarden dan wel af te wijzen, en kan hiervoor op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld. Wanneer u uw Persoonsgegevens overmaakt aan PACKED, verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord dat deze zullen worden opgeslagen en verwerkt in de databanken van de Website, in het platform voor e-mailcampagnes, alsook dat deze zichtbaar zijn voor daartoe geautoriseerde PACKED-medewerkers. 

5. Doel van de verwerking van uw Persoonsgegevens

De Persoonsgegevens die PACKED op elk van de vier bovenvermelde manieren ontvangt, zal het enkel verwerken om:

●     u te informeren over allerhande diensten van PACKED of andere artistieke of creatieve initiatieven, onder andere door u via e-mail Informatie toe te zenden die u zou kunnen interesseren;

●     u periodiek (maximaal tweewekelijks) nieuwsbrieven van PACKED toe te zenden;

●     uw vraag m.b.t. het werkterrein van PACKED te kunnen beantwoorden en u relevante informatie te bezorgen;

●     de werking van PACKED te documenteren in de rapportering voor de Vlaamse overheid, die ook gepubliceerd wordt op de Website.

U bent niet verplicht om uw Persoonsgegevens mee te delen, maar u begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer u de verwerking weigert. 

6. Doorgifte aan derden

Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of stopzetting van de activiteiten van PACKED, kan dat betekenen dat uw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke de bedrijfsactiviteiten van PACKED geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen. Ook wanneer archief van PACKED wordt overgedragen, kan dit betekenen dat Persoonsgegevens die betrekking hebben op de in het archief gedocumenteerde dienstverlening van PACKED mee worden overgedragen.

PACKED zal in redelijkheid pogen u vooraf op de hoogte te stellen van het feit dat PACKED uw gegevens aan genoemde derde bekend maakt, maar u erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of organisatorisch haalbaar is.

PACKED zal uw Persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden. 

7. Wettelijke vereisten

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat PACKED uw Persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. PACKED zal in redelijkheid pogen u vooraf dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

8. Gegevens updaten of verwijderen

Zoals de geldende wetgeving voorschrijft, heeft u steeds het recht om uw Persoonsgegevens te raadplegen en deze indien nodig aan te passen. Het spreekt voor zich dat u ook steeds de mogelijkheid heeft om uw registratie op te zeggen indien u dit wenst. Hiertoe volstaat een eenvoudig verzoek per e-mail naar info@packed.be. De Website biedt u de mogelijkheid om u in te schrijven op een elektronische nieuwsbrief. In geval u deze niet langer wenst te ontvangen, kunt u zich op om het even welk moment uitschrijven van deze dienst door een eenvoudig verzoek hiertoe te versturen per e-mail naar info@packed.be, of door de optie ‘uitschrijven’ die voorzien is in elke nieuwsbrief.’ PACKED zal u dan niet langer elektronische nieuwsbrieven of mededelingen toesturen.

9. Bewaring van uw Persoonsgegevens

Uw Persoonsgegevens worden door PACKED bewaard en in dit verband besteedt PACKED hieraan dezelfde zorg als aan de bewaring van haar eigen vertrouwelijke informatie. Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van Persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens. Uw Persoonsgegevens zijn niet toegankelijk voor niet-geautoriseerde derden en/of voor leden van het PACKED-team die daartoe niet zijn geautoriseerd, waardoor door deze personen geen enkel gebruik van uw Persoonsgegevens kan worden gemaakt voor de bovenvermelde doeleinden. Het aantal medewerkers van het PACKED-team dat over toegang tot uw Persoonsgegevens beschikt, wordt bovendien tot een absoluut minimum beperkt. Bovendien zullen deze medewerkers enkel gebruik maken van uw Persoonsgegevens overeenkomstig de bovenvermelde doelstellingen. Op die manier beschikt PACKED over een strikt beveiligingsbeleid dat toelaat om een ongeoorloofde toegang tot en misbruik van uw Persoonsgegevens te vermijden.

10. Bewaringstermijn

De Persoonsgegevens worden door PACKED bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking. Wanneer u zich uitschrijft op de nieuwsbrief, verwijdert PACKED binnen de 30 dagen de gegevens die het hiertoe van u heeft verkregen. Indien u echter beroep deed op dienstverlening van PACKED zoals hierboven beschreven in 4.2, 4.3 en 4.4, komen uw gegevens ook terecht in het archief dat de organisatie ter documentering van haar werking bijhoudt. Hiervoor hanteert PACKED geen bewaringstermijn.

11. Cookies

PACKED plaatst zelf geen cookies op haar websites. Google Analytics plaatst als derde partij wel cookies. Hiervoor verwijzen we u graag naar de verklaringen die Google Analytics daar op de eigen website over geeft. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van derde partijen. Klik voor meer info over Google Analytics cookies

12. Uw rechten

 12.1.    Recht van toegang en inzage:

 U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw Persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van uw Persoonsgegevens maken.

 12.2.    Recht van verbetering, verwijdering en beperking:

 U bent vrij om uw Persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan PACKED. Daarnaast heeft u steeds het recht om ons te verzoeken uw Persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van Persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn. U mag eveneens vragen om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken.

 12.3.    Recht van verzet:

 U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. 

 12.4.    Recht van vrije gegevensoverdracht:

U beschikt over het recht om uw Persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

 12.5.    Recht van intrekking van de toestemming:

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

 12.6.    Uitoefening van uw rechten:

 U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar info@packed.be, per post naar PACKED vzw, Delaunoystraat 58 #23, 1080 Brussel, mits bijvoeging van een kopie van uw identiteitskaart.

 12.7.    Automatische beslissingen en profiling:

De verwerking van uw Persoonsgegevens omvat geen profiling en u zult door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

 12.8.    Recht om klacht in te dienen:

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: commission@privacycommission.be. Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet. Indien u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw Persoonsgegevens, kunt u een vordering tot schadevergoeding instellen.

13. Wijzigingen in dit Privacy Statement

PACKED houdt zich het recht voor om van tijd tot tijd dit Privacy Statement aan te passen of bij te werken. In dit geval zal PACKED een duidelijk zichtbare kennisgeving op de Website plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om op regelmatige basis te controleren of u op de hoogte bent van de laatste versie van het Privacy Statement. Indien u de Website verder gebruikt na datum van een wijziging, gaat PACKED ervan uit dat u kennis hebt genomen van het gewijzigde Privacy Statement en dat u uitdrukkelijk instemt met de bepalingen die erin zijn opgenomen.

14. Contact

Voor vragen en/of opmerkingen: info@packed.be

 

            

Vlaanderen - Verbeelding werkt