Path 2Combined Shapecheckclipboardfacebookgithubglue icongoogle-plusinstagramlinkedinGroupsearchselectslideshareFill 57Group 3Group 2twitteryoutube
Menu
NL

Beleid

Hieronder vind je de strategische en operationele doelstellingen van PACKED vzw voor de periode 2012-2018. In december 2017 diende PACKED vzw een meerjarig beleidsplan in voor de periode 2019-2023 met nieuwe strategische en operationele doelstellingen. De publicatie hiervan volgt aan het begin van 2019.

Strategische doelstellingen 2012-2018

 • SD 1: PACKED vzw bouwt kennis, ervaring en deskundigheid op omtrent het aanmaken, ontsluiten, bewaren, delen en uitwisselen van digitaal erfgoed. Ze heeft hierbij een bijzondere aandacht voor het cultureel erfgoed van musea, alsook voor audiovisueel erfgoed. PACKED vzw neemt hierbij een proactieve houding aan, met een bijzondere aandacht voor het aanmaken en bewaren van digital born informatieobjecten in de cultureel erfgoed- en kunstensector.
 • SD 2: PACKED vzw hertaalt de beschikbare kennis, ervaring en deskundigheid omtrent het aanmaken, ontsluiten, bewaren, delen en uitwisselen van digitaal erfgoed naar het werkdomein van de cultureel-erfgoedsector, en maakt haar vertrouwd met de werkinstrumenten die beschikbaar zijn voor gebruik in het veld.
 • SD 3: PACKED vzw stelt de beschikbare kennis, ervaring en deskundigheid omtrent het aanmaken, ontsluiten, bewaren, delen en uitwisselen van digitaal erfgoed actief ter beschikking van de ruime cultureel-erfgoedsector en andere belanghebbenden. PACKED vzw neemt hierbij een proactieve houding aan, met een bijzondere aandacht voor het aanmaken en bewaren van digital born informatieobjecten in de cultureel erfgoed- en kunstensector.
 • SD 4: PACKED vzw kadert de activiteiten met betrekking tot het aanmaken, ontsluiten, bewaren, delen en uitwisselen van digitaal erfgoed in Vlaanderen en Brussel in de Belgische, Europese en bredere internationale context. PACKED vzw neemt hierbij een proactieve houding aan, met een bijzondere aandacht voor het aanmaken en bewaren van digital born informatieobjecten in de cultureel erfgoed- en kunstensector.
 • SD 5: PACKED vzw ondersteunt en begeleidt cultureel-erfgoedinstellingen op een praktijkgerichte manier bij het opstellen en het uitvoeren van hun digitaliseringbeleid, alsook het implementeren van standaarden met het oog op de duurzaamheid van de ondernomen digitaliseringsactiviteiten.
 • SD 6: PACKED vzw ontwikkelt in overleg met de cultureel-erfgoedsector en andere belanghebbenden CEST (Cultureel ErfgoedStandaarden Toolbox) als richtinggevend kader, en verzorgt het beheer ervan. CEST is een dynamisch instrument om de kwaliteit van het aanmaken, ontsluiten, bewaren, delen en uitwisselen van digitaal erfgoed te bevorderen en te verzekeren.
 • SD 7: PACKED vzw stimuleert de innovatie binnen de cultureel-erfgoedinstellingen m.b.t. het gebruik van nieuwe standaarden, technologieën en methoden voor het aanmaken, ontsluiten, bewaren, delen en uitwisselen van digitaal erfgoed. PACKED vzw ondersteunt ook de cultureel-erfgoedinstellingen hierbij met het oog op de aanpassing van hun diensten aan de eisen en mogelijkheden van de digitale samenleving.
 • SD 8: PACKED vzw coördineert (in overleg met FARO) samenwerking met en tussen de actoren, zowel binnen als buiten de cultureel-erfgoedsector, die in Vlaanderen en Brussel werken aan de verwerving en verspreiding van kennis, ervaring en expertise omtrent het aanmaken, ontsluiten, bewaren, delen en uitwisselen van digitaal erfgoed. PACKED vzw neemt hierbij een proactieve houding aan, met een bijzondere aandacht voor het aanmaken en bewaren van digital born informatieobjecten in de cultureel erfgoed- en kunstensector.
 • SD 9: PACKED vzw bevordert (in overleg met FARO) in de cultureel-erfgoedsector in Vlaanderen en Brussel de erkenning en bewustmaking van de problematiek van duurzame digitale bewaring en toegankelijkheid.
 • SD 10: PACKED vzw concretiseert een beleid op het vlak van duurzaamheid en maatschappelijke en culturele diversiteit binnen de eigen organisatie.


Operationele doelstellingen 2012-2018

 • OD 1: PACKED vzw heeft in onderzoeksprojecten (al dan niet internationaal) omtrent het aanmaken, ontsluiten, bewaren, delen en uitwisselen van digitaal erfgoed geparticipeerd of ze zelf geïnitieerd, en heeft de bekomen onderzoeksresultaten gedissemineerd naar de cultureel-erfgoedsector en andere belanghebbenden. Ze heeft hierbij een bijzondere aandacht gehad voor het cultureel erfgoed van musea, alsook voor audiovisueel erfgoed.
 • OD 2: PACKED vzw heeft haar website(s) verder uitgebouwd met als doel de informatie die ze over het aanmaken, ontsluiten, bewaren, delen en uitwisselen van digitaal erfgoed verzamelt, op een gebruiksvriendelijke manier met behulp van registers en werkinstrumenten ter beschikking te stellen van de cultureel-erfgoedsector en andere belanghebbenden. PACKED vzw heeft hierbij een proactieve houding aangenomen, met een bijzondere aandacht voor het aanmaken en bewaren van digital born informatieobjecten in de cultureel erfgoed- en kunstensector.
 • OD 3: PACKED vzw heeft een reeks discursieve momenten omtrent aspecten van het aanmaken, ontsluiten, bewaren, delen en uitwisselen van digitaal erfgoed ge(co-) organiseerd. Hierop zijn vertegenwoordigers van de cultureel-erfgoedsector alsook andere belanghebbenden uitgenodigd.
 • OD 4: PACKED vzw heeft als loket gefungeerd waar cultureel-erfgoedinstellingen terecht kunnen voor advies en begeleiding over aspecten van het aanmaken, ontsluiten, bewaren, delen en uitwisselen van digitaal erfgoed. Indien PACKED vzw voor het beantwoorden van een bepaalde vraag zelf niet over de nodige kennis, ervaring en deskundigheid beschikte, heeft ze doorverwezen naar actoren die deze wel hebben.
 • OD 5: PACKED vzw heeft overleg geïnitieerd met diverse (binnen- en buitenlandse) partnerorganisaties  en actoren uit het cultureel-erfgoedveld (o.a. FARO) en heeft geparticipeerd in (regionale, nationale en internationale) werk- en stuurgroepen en in overlegorganen op het vlak van het aanmaken, ontsluiten, bewaren, delen en uitwisselen van digitaal erfgoed.
 • OD 6: Om innovatie m.b.t. gebruik van nieuwe standaarden, technologieën en methoden voor het aanmaken, ontsluiten, bewaren, delen en uitwisselen van digitaal erfgoed mogelijk te maken, heeft PACKED vzw zowel instellingen uit het cultureel-erfgoedveld alsook andere relevante partners betrokken bij projecten en acties, en bij overleg. Onderzoeksprojecten ter ontwikkeling van nieuwe kennis rond het aanmaken, ontsluiten, bewaren, delen en uitwisselen van digitaal erfgoed zijn opgezet over de institutionele en sectorale grenzen heen.
 • OD 7: PACKED vzw heeft de opbouw en de spreiding van kennis, ervaring en deskundigheid m.b.t. het aanmaken, ontsluiten, bewaren, delen en uitwisselen van digitaal erfgoed, alsook de acties met het oog op de erkenning en bewustmaking van de problematiek omtrent duurzame digitale bewaring en toegankelijkheid afgestemd met andere actoren uit het cultureel-erfgoedveld (met een bijzondere aandacht voor concrete taakafspraken met FARO).
 • OD 8: PACKED vzw heeft een bijzondere aandacht gehad voor een maatschappelijk en cultureel diverse samenstelling van het personeelsbestand en de raad van bestuur en zet activiteiten op rond diversiteit. Er is getracht om in de raad van bestuur een vertegenwoordiger op te nemen van de privaatrechtelijke archiefsector. Bovendien heeft PACKED vzw zich geëngageerd om proactief vorm te geven aan acties die vervat zitten in het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding en die betrekking hebben op hun doelstellingen.
 • OD 9: PACKED vzw heeft in zijn werking de basisprincipes van duurzaamheid en ecologisch bewustzijn ingebouwd. Dit behelst onder meer constante aandacht voor de ecologische impact van de werking. Het behelst ook een duurzame werking, met kennisborging naast kennisdeling. In dit kader heeft PACKED vzw er ook voor gezorgd dat de omgang met gedigitaliseerd of digital born cultureel erfgoed op een duurzame manier verloopt.
 • OD 10: PACKED vzw heeft zich geëngageerd om te waarborgen dat de website van de organisatie toegankelijk is. Dit betekent dat de website ook bruikbaar moet zijn voor mensen met een visuele, auditieve of motorische beperking. Indien PACKED vzw een nieuwe website heeft gebouwd, voldoet deze aan de ijkpunten van de AnySurfer-checklist.


Vlaanderen - Verbeelding werkt