Menu
NL

Over ons

PACKED draagt als expertisecentrum digitaal erfgoed bij aan de creatie van een betrouwbaar, kwaliteitsvol, duurzaam en toegankelijk digitaal geheugen.

Missie

PACKED vzw is het domeinoverschrijdend knooppunt voor kennis en ondersteuning omtrent digitaal cultureel erfgoed in Vlaanderen en Brussel.

In onze werking staan digitale cultureel-erfgoedobjecten en metadata centraal, maar vooral ook de daaraan verbonden werkprocessen. Met onze expertise ondersteunen we culturele organisaties bij de aanpassing van hun werkprocessen om beter in te spelen op zowel de uitdagingen als de kansen die wijzigende digitale technologieën bieden aan de samenleving. We betrekken daarbij diverse erfgoedgemeenschappen.

In onze dienstverlening hebben we aandacht voor alle fases van de levenscyclus en de domein- en sectoroverschrijdende aspecten van digitaal cultureel erfgoed. De zorg voor dat erfgoed moet zowel gebeuren door collectiebeherende cultureel-erfgoedorganisaties als door cultuurproducenten zelf. Ook intermediaire organisaties, overheden, ICT-experten en erfgoedgemeenschappen hebben daarbij een rol te vervullen. Wendbaarheid, samenwerking en schaalvergroting zijn noodzakelijk; het realiseren daarvan behoort tot de kern van de werking van PACKED vzw.

Met onze dienstverlening dragen we bij aan de creatie van een betrouwbaar, kwaliteitsvol, duurzaam en toegankelijk digitaal geheugen. Daarbij stellen we het publieke belang, en dus de (her)gebruiker van het digitaal cultureel erfgoed, voorop. 

Visie

De digitalisering is een voortschrijdend proces dat de hele samenleving raakt. Door de technologische innovatie heeft ze een sterke impact op bestaande praktijken en tradities, bijhorende bedrijfs- en organisatiemodellen, doelstellingen en processen. Ze raakt het gehele spectrum van cultuurproductie, - distributie en -presentatie en cultureel-erfgoedwerking tot in de kern. Digitalisering creëert nieuwe uitdagingen, maar ook nieuwe kansen.

Digitaal cultureel erfgoed is zeer kwetsbaar, vooral born digital cultureel erfgoed – dat digitaal gecreëerd is en geen analoog equivalent heeft. Toch is het duurzame behoud ervan en de kwaliteitsvolle toegang ertoe noodzakelijk voor ons geheugen. Dat is cruciaal opdat we onze samenleving kritisch kunnen blijven bevragen, en opdat Vlaanderen en Brussel een belangrijke rol kunnen vervullen in de internationale informatiesamenleving.

Het verzekeren van een betrouwbare, duurzame en kwaliteitsvolle toegang tot digitaal erfgoed veronderstelt kennis en middelen, die in vele gevallen de mogelijkheden van individuele culturele organisaties overstijgen. Samenwerking en schaalvergroting zijn daarom cruciaal, alsook de participatie van erfgoedgemeenschappen, intermediairen, ICT-experten en overheden. Bovendien moeten de maatschappelijke belangen primeren in het beantwoorden van de uitdagingen en het benutten van de kansen; de belangen van de (her)gebruiker van het digitale erfgoed gaan voor op die van de culturele organisaties.

Als domeinoverschrijdend knooppunt voor kennis en ondersteuning omtrent digitaal cultureel erfgoed in Vlaanderen en Brussel wil PACKED vzw een belangrijke rol vervullen bij het verzekeren van een betrouwbaar, kwaliteitsvol, duurzaam en toegankelijk digitaal geheugen. We verzamelen en verwerken kennis, toetsen die in praktijksituaties, ontwikkelen goede praktijken en verspreiden de kennis en goede praktijken onder de belanghebbenden. Dat gebeurt in een internationale context. Het luisteren naar zowel stakeholders als peers is daarbij belangrijk. We verstrekken advies en bieden ondersteuning aan personen en organisaties die zorg dragen voor digitaal cultureel erfgoed, zowel in de cultureel-erfgoedsector als de kunstensector. We faciliteren eveneens het onderling delen van kennis en expertise door die personen en organisaties. Waar het strategisch noodzakelijk is, ontwikkelen en onderhouden we ondersteunende instrumenten. We doen ook aan agendasetting, zowel bij overheden als bij culturele organisaties zelf.

PACKED vzw ondersteunt de realisatie van UNESCO's Sustainable Development Goals, in het bijzonder de doelstellingen 4, 9, 11, 12 en 16. 

Doelgroepen

 • We onderscheiden zes primaire doelgroepen:
 • cultuurproducenten;
 • collectiebeheerders;
 • ICT-experten;
 • erfgoedgemeenschappen;
 • intermediairen;
 • overheden.

Ze vervullen allen een belangrijke rol in de zorg voor digitaal cultureel erfgoed, en omvatten zowel organisaties als personen.

Bij de doelgroepen richten we ons op dat deel van hun werking dat te maken heeft met digitale content, m.n.:

 • gedigitaliseerde bronnen of objecten;
 • van oorsprong digitale bronnen of objecten (born digital);
 • alle elektronische (meta)informatie over digitale én analoge bronnen en objecten;
 • het geheel van ICT-processen bij o.a. het aanmaken, ontsluiten, bewaren, delen en uitwisselen van digitale content.
Vlaanderen - Verbeelding werkt