Missie en visie

Missie

Vlaanderen wil een toppositie bekleden in de informatiemaatschappij. Om een Europese topregio te zijn heeft onze samenleving behoefte aan een betrouwbaar, kwaliteitsvol en duurzaam digitaal geheugen. PACKED vzw wil als kennisknooppunt bijdragen aan de creatie hiervan.

Visie

PACKED vzw wil als expertisecentrum een centrale rol opnemen om in Vlaanderen de vorming van kennis, ervaring en deskundigheid omtrent digitalisering en digitale archivering te centraliseren én de opgebouwde kennis, ervaring en deskundigheid te verspreiden. Het expertisecentrum wil zo de kwaliteit en de doeltreffendheid van de acties op het vlak van digitalisering en digitale archivering in het ruime cultureel erfgoedveld verbeteren en bewaken.

PACKED vzw bouwt de reeds aanwezige kennis, ervaring en deskundigheid omtrent het creëren, beheren en toegankelijk maken van digitale collecties verder uit. Gezien haar historische achtergrond, doet PACKED vzw dit voornamelijk in functie van de museumsector en heeft ze hierbij een bijzondere maar niet-exclusieve aandacht voor audiovisuele kunst en audiovisueel erfgoed. Deze kennis, ervaring en expertise wil PACKED vzw in de toekomst niet alleen beschikbaar stellen van musea maar ook van andere (collectiebeherende) instellingen en organisaties binnen (en buiten) het cultureel erfgoedveld, zoals bijvoorbeeld archieven en bewaarbibliotheken.

PACKED vzw coördineert hiernaast de samenwerking met en tussen de diverse actoren in het brede erfgoedveld die werken aan de verwerving en verspreiding van kennis, ervaring en expertise omtrent digitalisering en digitale archivering van uiteenlopende soorten cultureel erfgoed. Het expertisecentrum streeft ook naar afstemming met instellingen en projecten die gelijkaardige activiteiten ontplooien buiten het cultureel erfgoedveld, bv. universiteitsbibliotheken en omroepen.

PACKED vzw is er op deze manier voor alle instellingen en organisaties in Vlaanderen die zich de zorg voor het cultureel erfgoed tot taak stellen. De organisatie werkt complementair aan FARO, het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed. Het expertisecentrum stimuleert de standaardisering en innovatie binnen de cultureel erfgoedinstellingen en ondersteunt hen bij de aanpassing van hun diensten aan de eisen en mogelijkheden van de hedendaagse en toekomstige digitale samenleving.

PACKED vzw bedt haar werking niet enkel in in de context van Vlaanderen en Brussel, maar uiteraard ook in de Belgische, Europese en bredere internationale context. Werken aan een digitale samenleving is per definitie grensoverschrijdend.

 

Beleidsdocumenten

In deze sectie publiceert PACKED (beknopte versies van) beleidsdocumenten met betrekking tot de eigen werking.

Actieplannen

Zoals elk erkend landelijk expertisecentrum cultureel erfgoed diende PACKED vzw een jaarlijks Actieplan in bij de subsidiërende overheid (Agentschap Kunsten en Erfgoed). Dit plan beschrijft de acties en projecten die PACKED vzw in het komende werkingsjaar zal initiëren, verderzetten, of als participant mee zal realiseren. Het plan zet de operationele doelstellingen uit het PACKED beleidsplan en de beheersovereenkomst 2012-2016 om in concrete acties. De beheersovereenkomst voor 2012-2016 werd met twee jaar verlengd.


Actieplan 2017

Klik hier om dit actieplan te downloaden.Actieplan 2016

Klik hier om dit actieplan te downloaden.


Actieplan 2015

Klik hier om een beknopte versie van dit plan te downloaden.


Actieplan 2014

Klik hier om een beknopte versie van dit plan te downloaden.


Actieplan 2013

Klik hier om een beknopte versie van dit plan te downloaden.


Actieplan 2012

Klik hier om een beknopte versie van dit plan te downloaden.Jaarverslagen

In het jaarverslag wordt een korte evaluatie gegeven van de inhoudelijke werking van PACKED vzw in het voorbije werkingsjaar. Activiteiten, overleg, projecten, ... die plaats vonden in het voorbije jaar worden gekoppeld aan de vooropgestelde doelstellingen uit de beheersovereenkomst. Organisatorische veranderingen met betrekking tot de werking van PACKED worden in het plan ook kort belicht.

Jaarverslag 2016

Klik hier om een beknopte versie van dit jaarverslag te downloaden.
Klik hier om een uitgebreide versie van dit jaarverslag te downloaden.

Jaarverslag 2015

Klik hier om een beknopte versie van dit jaarverslag te downloaden.
Klik hier om een uitgebreide versie van dit jaarverslag te downloaden.


Jaarverslag 2014

Klik hier om een beknopte versie van dit jaarverslag te downloaden.
Klik hier om een uitgebreide versie van dit jaarverslag te downloaden.


Jaarverslag 2013

Klik hier om dit jaarverslag te downloaden.


Jaarverslag 2012

Klik hier om dit jaarverslag te downloaden.


Jaarverslag 2011

Klik hier om dit jaarverslag te downloaden.

Geschiedenis

PACKED vzw is in 2005 door Argos – centrum voor kunst en media, Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen (M HKA), Stedelijk Museum voor Actuele Kunst (S.M.A.K) en Museum Dhondt-Dhaenens (MDD) opgericht als een kennisplatform voor de archivering en conservering van audiovisuele kunsten. Mede omdat digitalisering een centraal aspect is in deze archivering en conservering, is PACKED vzw zich in de loop der jaren steeds meer gaan toeleggen op de uitdagingen die in het algemeen ontstaan bij digitaal cultureel erfgoed. Sinds 1 januari 2011 is PACKED vzw door de Vlaamse overheid erkend als expertisecentrum digitaal cultureel erfgoed.

Voorgeschiedenis: de PACKED-partners

Argos lanceerde vanaf 1998 enkele conserveringsprojecten omtrent videokunst uit de jaren ‘70 en ‘80. Het project Rewind liep van 1998 tot 2000 en omvatte de conservering van een honderdtal film- en videowerken van de jaren ’70. Argos zocht in diverse collecties naar de beste versie van de werken om ze vervolgens over te zetten naar Digital Betacam. De digitalisering en restauratie werden uitbesteed. Een ander project omvatte de conservering van het videowerk van Lili Dujourie uit de periode ’72-’82. Met de steun van de Cera Foundation werden deze video’s gedigitaliseerd en beeld-per-beeld gerestaureerd. Ook werkt Argos samen met de VRT al enkele jaren aan de conservering en ontsluiting van het volledige televisiewerk van Jef Cornelis.

Het S.M.A.K. werkte in drie fasen aan een inventaris van kunstwerken en documenten over kunst op elektronische en digitale dragers in openbare collecties in Vlaanderen. Het project Conservering van Videomateriaal uit Openbare Collecties (2002) werd gerealiseerd in samenwerking met het ModeMuseum (MoMu). Het project omvatte de creatie van een inventaris en de eigenlijke conservering van de collectie. De conservering van de autonome kunstwerken werd uitbesteed, voor de overzetting van het documentaire materiaal (over kunst) werd geïnvesteerd in eigen apparatuur. Er werd 400 uren video van het S.M.A.K. en het MoMu gedigitaliseerd.

In het vervolgproject Conservering van Videomateriaal uit Openbare Collecties (2003) werd de digitalisering van de videocollecties van het S.M.A.K. en het MoMu verdergezet, maar werd de reikwijdte van het project ook uitgebreid naar andere instituten. Het M HKA (collectie ICC) en het Provinciaal Museum voor Moderne Kunst (PMMK, Oostende) werden betrokken als projectpartners. Binnen dit vervolgproject werd de Video Inventaris Vlaanderen ontwikkeld; een online tool voor de inventarisering van videomateriaal. In 2004 hebben S.M.A.K. en M HKA vervolgens een onderzoek opgestart naar de digitale ontsluiting van hun archieven: het proefproject Archiefbeheer binnen het veld van de Hedendaagse Beeldende Kunst. Er werd onderzocht welke systemen en structuren nationaal en internationaal beschikbaar zijn, hoe een archief van een museum voor hedendaagse kunst kan worden beschreven (rekening houdend met de verschillende nieuwe media), in hoeverre een archief optimaal toegankelijk kan zijn voor het publiek en hoe het gegevensbeheer van één instelling kan passen in een groter geheel.

Voorgeschiedenis: onderzoek steunpunten IAK en IBK

In 2003 verrichtte Ine Vos in opdracht van de voormalige steunpunten IAK en IBK (nu samen BAM) het onderzoek Conservering en archivering van artistieke audiovisuele creaties op elektronische en digitale dragers in Vlaanderen (2003). In deze studie werd o.a. een overzicht gegeven van de bovenstaande initiatieven. De conclusie was dat er op diverse vlakken al heel wat kennis in Vlaanderen aanwezig was m.b.t. de conservering van audiovisuele kunst, maar dat een een langetermijnbeleid voor de archivering en conservering van artistieke audiovisuele creaties ontbrak. De studie stuurde aan op bijkomend onderzoek waarin de behoeften verder in kaart werden gebracht en tegelijk praktische oplossingen werden aangereikt.

Samenwerkingsplatform

De resultaten van deze IAK/IBK-studie werden besproken met de verschillende overheden en actoren actief op dit terrein. Als resultaat werd door Argos, M HKA en S.M.A.K. op basis van een samenwerkingsovereenkomst een platform opgericht. Dit platform, dat de naam Platform Archivering en Conservering van Kunstcreaties op Elektronische en Digitale dragers (PACKED) kreeg, diende in een eerste fase als opdrachtgever voor bijkomend onderzoek. Sinds het opnemen van erfgoed binnen subsidiëringkaders per discipline en dankzij het opstellen van het erfgoeddecreet zijn er beleidskaders voorhanden waarbinnen conservering van videokunst – en breder: audiovisuele en multimediale kunst en kunstdocumentatie op elektronische en digitale drager – in principe ondersteund kan worden. Er werd een studie uitgeschreven met het oog op het formuleren van een voorstel om structureel, op lange termijn en op gefaseerde wijze een oplossing te bieden aan het conserveringsvraagstuk voor audiovisuele en multimediale creaties in kunst en documenten over kunst, met aandacht voor het bredere kader van cultureel erfgoed. Dit resulteerde in de studie Duurzame onbestendigheid: de conservering van audiovisuele mediakunst in een veranderend landschap (2004-2005) van Stoffel Debuysere.

Overkoepelend samenwerkingsverband met landelijk relevante expertise

In januari 2005 werd dan door Argos, M HKA en S.M.A.K. in samenwerking met het Museum Dhondt-Dhaenens de vzw PACKED opgericht. In december 2005 werd PACKED vzw door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap erkend als overkoepelend samenwerkingsverband met landelijk relevante expertise en gehonoreerd met een jaarlijkse werkingssubsidie voor de periode 2006-2010.

In de periode tot einde 2008 organiseerde PACKED vzw o.a. de publieksmomenten Media Matters (2007, i.s.m. argos), Media, Memory & The Archive (2007, i.s.m. Argos), Documentformaten Audiovisueel Erfgoed (2007, i.s.m. Digitaal Erfgoed Nederland), Auteursrechten in cultuur, van lusten naar lasten? (2008) en Ten minste houdbaar tot…? .

Veel aandacht ging ook naar de uitbouw van een internationaal netwerk. Een grensoverschrijdende samenwerking dringt zich immers op door o.a. de problemen eigen aan de archivering en conservering van audiovisuele kunst, de nog jonge lokale expertise, de behoefte aan feedback van collega’s, de beperkte middelen in onze sector en de kleine omvang van Vlaanderen. De uitbouw van dit internationale netwerk lag mee aan de basis van de participatie van PACKED vzw in het Europese project ATHENA (2008-2011) en een nauwe samenwerking met het Nederlandse Instituut voor Mediakunst.

Vanaf 2009 bleef de aandacht voor de uitbouw van een internationaal netwerk behouden, maar verschoof de prioriteit naar het afleveren naar tastbare resultaten die gedeeld kunnen worden met de kunsten- en erfgoedsector. Om dit te bereiken werden o.a. een reeks nieuwe projecten gestart in samenwerking met nationale en internationale partners, werd een meer gebruiksvriendelijke website ontwikkeld en een online preserveringshandboek gepubliceerd. Ook startte PACKED vzw gesprekken met Expertisecentrum DAVID (eDAVID) over een afstemming van elkaars activiteiten. eDAVID werd in augustus 2009 lid van PACKED vzw. Een vertegenwoordiger van de organisatie werd opgenomen in de bestuursorganen van PACKED vzw.

Landelijke expertisecentrum voor cultureel erfgoed

De samenwerking met eDAVID resulteerde in een opdracht van het Agentschap Kunsten en Erfgoed om samen een publicatie te maken over de standaarden voor digitaal cultureel erfgoed. Deze opdracht was in 2010 de start van het project CEST (Cultureel ErfgoedStandaarden Toolbox). In de tweede helft van 2010 zijn eDAVID en PACKED vzw in opdracht van het Archipel-consortium ook samen gestart met de voorbereiding van een cursus ‘Digitaliseren van audiovisuele objecten (bewegend beeld en geluid)’.

Door de goedkeuring van het nieuwe Cultureel-erfgoeddecreet in 2008 kan PACKED vanaf 2011 niet langer worden ondersteund als overkoepelend samenwerkingsverband. In april 2010 diende PACKED vzw bij de Vlaamse overheid een aanvraag in om een erkenning te bekomen als landelijk expertisecentrum voor cultureel erfgoed. Deze aanvraag werd goedgekeurd voor de periode van één jaar. In april 2011 heeft PACKED vzw een nieuwe aanvraag ingediend voor de periode 2012-2016, die in oktober 2011 door de Vlaamse overheid goedgekeurd werd.

Samenwerking

In een complex en snel evoluerend veld als dat van digitaal cultureel erfgoed zijn samenwerking en de uitwisseling van kennis en ervaring noodzakelijk. PACKED vzw staat dan ook open voor voorstellen en vragen hieromtrent.

PACKED vzw werkt samen met organisaties uit de internationale cultureel erfgoedsector. Het expertisecentrum was een van de partners (uit 24 landen) betrokken in het Europese project ATHENA. PACKED vzw werkte als nationaal coördinator in het kader van ATHENA o.a. ook samen met de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (Brussel), Stadsarchief Antwerpen, Modemuseum (Antwerpen), Collectie Vlaamse Gemeenschap (Brussel) en Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (Brussel) (klik hier voor meer informatie over ATHENA). De realisatie van CEST (Cultureel ErfgoedStandaarden Toolbox) gebeurde in samenwerking met zowel het eDAVID als DEN (Digitaal Erfgoed Nederland).

Sinds 1 januari 2011 is PACKED vzw projectcoördinator van het project DCA (Digitising Contemporary Art). Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met 21 contentpartners (hedendaagse kunstmusea, mediafestivals…) en vier technische partners. Digitising Contemporary Art is een digitaliseringsproject van 30 maanden dat zich richt op hedendaagse kunst, d.w.z. kunst gemaakt na 1945 – een type van cultureel erfgoed dat nog grotendeels afwezig is in Europeana. De kunstobjecten omvatten schilderijen, foto’s, sculpturen, installaties, video’s… (klik hier voor meer info over DCA).

PACKED vzw neemt als partner ook deel aan het project ‘Linked Heritage – Metadata, Standards, Persistent Identification and Linked Data System for a digital cultural heritage in Europe’, dat wordt mee gefinancierd door het CIP-ICT PSP subsidieprogramma van de Europese Commissie. PACKED vzw is in dit project verantwoordelijk voor het coördineren van de aanlevering van digitaal materiaal uit Vlaamse erfgoedorganisaties. Instellingen die aan dit project wensen deel te nemen, kunnen contact opnemen met PACKED vzw en zullen via hun deelname hun content zichtbaar kunnen maken op het Europeanaportaal. Het project is van start gegaan eind april 2011 en duurt 30 maanden (klik hier voor meer informatie over Linked Heritage).

In Vlaanderen is PACKED vzw o.a. lid van het Cultureel Erfgoedoverleg en het Europeana Vlaanderen Overlegplatform. Samen met de Vlaamse Kunstcollectie, MovE en FARO is PACKED vzw één van de kernleden van de ‘Gebruikersgroep cultureel erfgoed, auteursrecht en publiek domein’. Deze groep biedt een platform voor de verdediging van de belangen van cultureel-erfgoedinstellingen en -organisaties (museums, archieven, erfgoedbibliotheken en anderen) als gebruikers van cultureel erfgoed en het algemene publieksbelang met betrekking tot de auteursrechten.

PACKED vzw maakt ook deel uit van een internationaal informeel netwerk van organisaties die actief zijn op het vlak van de archivering en conservering van audiovisuele kunsten. Door middel van samenwerking en uitwisseling van kennis en ervaringen trachten deze organisaties samen methoden en standaarden te ontwikkelen voor de archivering van audiovisuele kunsten.  Enkele voorbeelden van internationale samenwerkingen:

 • met het Nederlands Instituut voor Mediakunst (NIMk, Amsterdam) verricht PACKED vzw onderzoek, o.a. van juli 2009 tot en met juni 2011 naar de conservering van audiovisuele apparatuur voor audiovisuele kunst (klik hier voor meer informatie);
 • met Independent Media Arts Preservation (IMAP, New York) wisselt PACKED vzw o.a. interviews met kunstenaars en experts voor online publicatie uit, en coördinator Rony Vissers vertegenwoordigt PACKED vzw in de Advisory Council van IMAP.

Bestuursorganen


Raad van Bestuur

Voorzitter:

 • Frank Lubbers

Leden:

 • Alexandra Pauwels (Museum M.)
 • Gerd Van Looy (ICTUS)
 • Michel Vermote (Archiefbank Vlaanderen)
 • Matthias Vandermaesen (Vlaamse Kunstcollectie)
 • Eva Wuyts (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)
 • Pierre Van Diest (deSingel)
 • Algemene vergadering

  Voorzitter:

  • Frank Lubbers

  Leden:

 • Alexandra Pauwels (Museum M.)
 • Gerd Van Looy (ICTUS)
 • Michel Vermote (Archiefbank Vlaanderen)
 • Eva Wuyts (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)
 • Matthias Vandermaesen (Vlaamse Kunstcollectie)
 • Janna Lefevere (Erfgoedcel k.ERF)
 • Debbie Esmans (VIAA)
 • Pierre Van Diest (deSingel)

 • Strategische en operationele doelstellingen

  Strategische doelstellingen
  • SD1: PACKED vzw bouwt kennis, ervaring en deskundigheid op omtrent het aanmaken, ontsluiten, bewaren, delen en uitwisselen van digitaal erfgoed. Ze heeft hierbij een bijzondere aandacht voor het cultureel erfgoed van musea, alsook voor audiovisueel erfgoed. PACKED vzw neemt hierbij een proactieve houding aan, met een bijzondere aandacht voor het aanmaken en bewaren van digital born informatieobjecten in de cultureel erfgoed- en kunstensector.
  • SD2: PACKED vzw hertaalt de beschikbare kennis, ervaring en deskundigheid omtrent het aanmaken, ontsluiten, bewaren, delen en uitwisselen van digitaal erfgoed naar het werkdomein van de cultureel-erfgoedsector, en maakt haar vertrouwd met de werkinstrumenten die beschikbaar zijn voor gebruik in het veld.
  • SD3: PACKED vzw stelt de beschikbare kennis, ervaring en deskundigheid omtrent het aanmaken, ontsluiten, bewaren, delen en uitwisselen van digitaal erfgoed actief ter beschikking van de ruime cultureel-erfgoedsector en andere belanghebbenden. PACKED vzw neemt hierbij een proactieve houding aan, met een bijzondere aandacht voor het aanmaken en bewaren van digital born informatieobjecten in de cultureel erfgoed- en kunstensector.
  • SD4: PACKED vzw kadert de activiteiten met betrekking tot het aanmaken, ontsluiten, bewaren, delen en uitwisselen van digitaal erfgoed in Vlaanderen en Brussel in de Belgische, Europese en bredere internationale context. PACKED vzw neemt hierbij een proactieve houding aan, met een bijzondere aandacht voor het aanmaken en bewaren van digital born informatieobjecten in de cultureel erfgoed- en kunstensector.
  • SD5: PACKED vzw ondersteunt en begeleidt cultureel-erfgoedinstellingen op een praktijkgerichte manier bij het opstellen en het uitvoeren van hun digitaliseringbeleid, alsook het implementeren van standaarden met het oog op de duurzaamheid van de ondernomen digitaliseringsactiviteiten.
  • SD6: PACKED vzw ontwikkelt in overleg met de cultureel-erfgoedsector en andere belanghebbenden CEST (Cultureel ErfgoedStandaarden Toolbox)  als richtinggevend kader, en verzorgt het beheer ervan. CEST is een dynamisch instrument om de kwaliteit van het aanmaken, ontsluiten, bewaren, delen en uitwisselen van digitaal erfgoed te bevorderen en te verzekeren.
  • SD7: PACKED vzw stimuleert de innovatie binnen de cultureel-erfgoedinstellingen m.b.t. het gebruik van nieuwe standaarden, technologieën en methoden voor het aanmaken, ontsluiten, bewaren, delen en uitwisselen van digitaal erfgoed. PACKED vzw ondersteunt ook de cultureel-erfgoedinstellingen hierbij met het oog op de aanpassing van hun diensten aan de eisen en mogelijkheden van de digitale samenleving.
  • SD8: PACKED vzw coördineert (in overleg met FARO) samenwerking met en tussen de actoren, zowel binnen als buiten de cultureel-erfgoedsector, die in Vlaanderen en Brussel werken aan de verwerving en verspreiding van kennis, ervaring en expertise omtrent het aanmaken, ontsluiten, bewaren, delen en uitwisselen van digitaal erfgoed. PACKED vzw neemt hierbij een proactieve houding aan, met een bijzondere aandacht voor het aanmaken en bewaren van digital born informatieobjecten in de cultureel erfgoed- en kunstensector.
  • SD9: PACKED vzw bevordert (in overleg met FARO) in de cultureel-erfgoedsector in Vlaanderen en Brussel de erkenning en bewustmaking van de problematiek van duurzame digitale bewaring en toegankelijkheid.
  • SD10: PACKED vzw concretiseert een beleid op het vlak van duurzaamheid en maatschappelijke en culturele diversiteit binnen de eigen organisatie.


  Operationele doelstellingen

  • OD1: PACKED vzw initieert of participeert in onderzoeksprojecten (al dan niet internationaal) omtrent het aanmaken, ontsluiten, bewaren, delen en uitwisselen van digitaal erfgoed, en dissemineert de bekomen onderzoeksresultaten naar de cultureel-erfgoedsector en andere belanghebbenden. Ze heeft hierbij een bijzondere aandacht voor het cultureel erfgoed van musea, alsook voor audiovisueel erfgoed. PACKED vzw neemt hierbij een proactieve houding aan, met een bijzondere aandacht voor het aanmaken en bewaren van digital born informatieobjecten in de cultureel erfgoed- en kunstensector. (gelinkt aan SD1 en SD4)
  • OD2: PACKED vzw bouwt haar website(s) verder uit met als doel de informatie die ze over het aanmaken, ontsluiten, bewaren, delen en uitwisselen van digitaal erfgoed verzamelt, op een gebruiksvriendelijke manier met behulp van registers en werkinstrumenten ter beschikking te stellen van de cultureel-erfgoedsector en andere belanghebbenden. PACKED vzw neemt hierbij een proactieve houding aan, met een bijzondere aandacht voor het aanmaken en bewaren van digital born informatieobjecten in de cultureel erfgoed- en kunstensector. (gelinkt aan SD1, SD2, SD3 en SD6)
  • OD3: PACKED vzw (co-)organiseert een reeks discursieve momenten omtrent aspecten van het aanmaken, ontsluiten, bewaren, delen en uitwisselen van digitaal erfgoed. Hierop worden vertegenwoordigers van de cultureel-erfgoedsector alsook andere belanghebbenden uitgenodigd. PACKED vzw neemt hierbij een proactieve houding aan, met een bijzondere aandacht voor het aanmaken en bewaren van digital born informatieobjecten in de cultureel erfgoed- en kunstensector. (gelinkt aan SD2, SD3 en SD8)
  • OD4: PACKED vzw fungeert als loket waar cultureel-erfgoedinstellingen terecht kunnen voor advies en begeleiding over aspecten van het aanmaken, ontsluiten, bewaren, delen en uitwisselen van digitaal erfgoed. Indien PACKED vzw voor het beantwoorden van een bepaalde vraag zelf niet over de nodige kennis, ervaring en deskundigheid beschikt, verwijst ze door naar actoren die deze wel hebben. PACKED vzw neemt hierbij een proactieve houding aan, met een bijzondere aandacht voor het aanmaken en bewaren van digital born informatieobjecten in de cultureel erfgoed- en kunstensector. (gelinkt aan SD2, SD3, SD5 en SD7)
  • OD5: PACKED vzw initieert overleg met diverse (binnen- en buitenlandse) partnerorganisaties en actoren uit het cultureel-erfgoedveld (o.a. FARO) en participeert in (regionale, nationale en internationale) werk- en stuurgroepen en in overlegorganen op het vlak van het aanmaken, ontsluiten, bewaren, delen en uitwisselen van digitaal erfgoed. PACKED vzw neemt hierbij een proactieve houding aan, met een bijzondere aandacht voor het aanmaken en bewaren van digital born informatieobjecten in de cultureel erfgoed- en kunstensector. (gelinkt aan SD1, SD3, SD4, SD8 en SD9)
  • OD6: Om innovatie m.b.t. gebruik van nieuwe standaarden, technologieën en methoden voor het aanmaken, ontsluiten, bewaren, delen en uitwisselen van digitaal erfgoed mogelijk te maken, betrekt PACKED vzw zowel instellingen uit het cultureel-erfgoedveld alsook andere relevante partners bij projecten en acties, en bij overleg. Onderzoeksprojecten ter ontwikkeling van nieuwe kennis rond het aanmaken, ontsluiten, bewaren, delen en uitwisselen van digitaal erfgoed worden opgezet over de institutionele en sectorale grenzen heen. PACKED vzw neemt hierbij een proactieve houding aan, met een bijzondere aandacht voor het aanmaken en bewaren van digital born informatieobjecten in de cultureel erfgoed- en de kunstensector. (gelinkt aan SD1 en SD4)
  • OD7: PACKED vzw stemt de opbouw en de spreiding van kennis, ervaring en deskundigheid m.b.t. het aanmaken, ontsluiten, bewaren, delen en uitwisselen van digitaal erfgoed, alsook de acties met het oog op de erkenning en bewustmaking van de problematiek omtrent duurzame digitale bewaring en toegankelijkheid af met andere actoren uit het cultureel-erfgoedveld (met een bijzondere aandacht voor concrete taakafspraken met FARO). PACKED vzw neemt hierbij een proactieve houding aan, met een bijzondere aandacht voor het aanmaken en bewaren van born digital informatieobjecten in de cultureel erfgoed- en kunstensector. (gelinkt aan SD1, SD3, SD6, SD8 en SD9)
  • OD8: PACKED vzw heeft een bijzondere aandacht voor een maatschappelijk en cultureel diverse samenstelling van het personeelsbestand en de raad van bestuur, en zet activiteiten op rond diversiteit. Er wordt getracht om in de raad van bestuur een vertegenwoordiger op te nemen van de privaatrechtelijke archiefsector. (gelinkt aan SD 10) Bovendien engageert PACKED vzw zich om proactief mee te werken aan acties die vervat zitten in het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding en die betrekking hebben op hun doelstellingen. (gelinkt aan SD10)
  • OD9: PACKED vzw bouwt in zijn werking de basisprincipes van duurzaamheid en ecologisch bewustzijn in. Dit behelst onder meer constante aandacht voor de ecologische impact van de werking. Het behelst ook een duurzame werking, met kennisborging naast kennisdeling. In dit kader zorgt PACKED vzw er ook voor dat de omgang met gedigitaliseerd of digital born cultureel erfgoed op een duurzame manier verloopt. (gelinkt aan SD 10)
  • OD10: PACKED vzw engageert zich om te waarborgen dat de website van de organisatie toegankelijk is. Dit betekent dat de website ook bruikbaar moet zijn voor mensen met een visuele, auditieve of motorische beperking. Indien PACKED vzw een nieuwe website bouwt, voldoet deze aan de ijkpunten van de AnySurfer checklist. (gelinkt aan SD 10)

  met de steun van de vlaamse overheid

  Copyright © 2018 PACKED / Legaal / Privacy / Sitemap
  Webdesign by thisconnect.be / pixelman.be